عضویت در سازمان جهانی کلورز کونگ فو

صدور گواهی عضویت جهانی سازمان به متقاضیان به مدت یکسال بصورت رایگان می باشد

اعطای نمایندگی و مجوز فعالیت جهانی به واجدین شرایط

اعطای کارنامه جهانی و معتبر سبک کلورز کونگ فو باتطبیق کارنامه های داخلی

جهت عضویت در سازمان اعم از یکساله  و عضویت دائمی فرم روزمه سازمان را دانلود کنید

پس از تکمیل فرم به همراه مدارک لازم مذکور در آن  را برای دفتر سازمان ارسال کنید تا درخواست عضویت شما بررسی شود و صادر گردد

 

ckf.2070@gmail.com

Free Membership

 Powered by: Diamond Graphics      www.clevers-kungfu.com