Google

در اين سایت
در كل اينترنت

جهت ارتباط مستقیم با گراند ماستر دزفولی یا ارائه پیشنهاد و انتقاد می توانید توسط فرم ذیل با ما مکاتبه نمایید . با تشکر

نام و نام خانوادگی
ایمیل:
عنوان پیغام:
پیغام :

 

تکنیکهای خاص کمربندها

برای آشنایی هنرجویان به تکنیکهای خاص هر کمربند به ذکر مواردی از آن ها می پردازیم که به ترتیب رده کمربندها در سبک کلورز کونگ فو است.

رده کمربندها

کمربند زرد                                                   Yellow Belt

کمربند بنفش                                                  violet belt

کمربند سبز                                                    green belt

کمربند آبی                                                        blue belt

کمربند قهوه ای                                  brown belt

کمربند مشکی دان یک ((کلورز کونگ فو))             Black   belt

 

تکنیک های کمربند زرد

کمربند زرد                                                   Yellow Belt

((تکنیکها با چپ و راست اجرامشود))

1.     فوت لفتینگ                    

2.     این اوت

3.     جابنگ

4.     ساید کیک

5.     فلی تنگ

6.     دای رکت باي هاند

7.     لیتینگ بای هاند

8. پلکینگ اوت بای هاند

9.   شنای بروی سیکن 20 مرتبه

10.شنای شکم (دراز و نشست)20 مرتبه

11.دو راند مبارزه هر راند 5/1 دقیقه.

در صورت قبولی در این آزمون هنرجو می تواند کمربند زرد دریافت کند.

 

تکنیک های کمربند بنفش

کمربند بنفش                                            violet belt

((تکنیکها با چپ و راست اجرا می شود ))

1.     فوت لفتینگ

2.     این اوت

3.     جابنگ

4.     ساید کیک

5.     فلی تنگ

6.     پوشینگ فرونتل

7.     دای رکت بای هاند

8.     لیتینگ بای هاند

9.     پلکینگ اوت بای هاند

10.هامر

11.فیست سرفست

12.شنای بروی سیکن 25 مرتبه

13.شنای شکم(دراز و نشست)25 مرتبه

14.مبارزه در دو راند هر راند2 دقیقه و استراحت بین هر راند 1 دقیقه است.

در صورت قبولی هنرجو کمربند بنفش دریافت می کند.

 

تکنیک های کمربند سبز

کمربند سبز                                 green belt

((تکنیک ها به صورت چپ و راست اجرا می شود))

1.     فوت لفتینگ

2.     این اوت

3.     جابنگ

4.     ساید کیک

5.     فلی تنگ

6.     پوشینگ فرونتل

7.     هاف سیر کلر

8.     سیر کلر

9.  این اوت بای جاپینگ

10.  جا بنگ بای جامپینگ

11.آپرفرونتل

12.سیر کلر بای جامپینگ

13.دای رکت بای هاند

14.لیتینگ بای هاند

15.پلکینگ بای هاند

16.هامر

17.فیست سرفست

18.دای رکت بای جامپینگ

19.لیتینگ بای جامپینگ

20.پلکینگ اوت بای جامپینگ

21.شنای بروی سیکن30 مرتبه

22.شنای شکم(دراز و نشست)30 مرتبه

23.دو راند مبارزه هر راند 2 دقیقه و استراحت بین دو راند 1 دقیقه می باشد

در صورت قبولی در این آزمون هنرجو می تواند کمربند سبز سبک رزمی کلورز کونگ فو را دریافت نماید.

 

تکنیک های کمربند آبی

کمربند آبی                               blue belt

((تکنیک ها به صورت چپ و راست اجرا می شود))

1.     فوت لفتینگ

2.     این اوت

3.     جابنگ

4.     سایدکیک

5.     فلی تنگ

6.     پوشینگ فرونتل

7.     هاف سیر کلر

8.     سیر کلر

9.     ساید کیک به صورت ضربدري

10.اين اوت بای جامپینگ

11.جابنگ بای جامپینگ

12.آپرفرونتل

13.سیر کلر بای جامپینگ

14.باک ویرد

15.دای رکت بای هاند

16.لیتنگ بای هاند

17.پلکنیگ اوت بای هاند

18.هامر

19.فیست سرفست

20.دای رکت ایل بو

21.دای رکت بای جامپینگ

22.لیتینگ بای جامپینگ

23.پلکینگ بای جامپینگ

24.دای رکت ایل بو بای جامپینگ

25.شنای بروی سیکن50 مرتبه

26.شنای شکم(دراز و نشست)50 مرتبه

27.سه راند مبارزه هر راند 2 دقیقه استراحت بین راندها 1 دقیقه است.

((در صورت قبولی در این آزمون هنرجو می تواند صاحب کمربند آبی سبک رزمی کلورز کونگ فو

 باشد و نیز می بایست خود را برای تمرینات قوی تری آماده سازد تا در آزمون بعدی که آزمون کمربند قهوه ای است موفق شود))

 

 

تکنیک های کمربند قهوه ای

کمربند قهوه ای                     brown belt

 

در این آزمون هنرجویانی شرکت می کنند که از آزمون کمربند آبی آن ها چهار ماه گذشته باشد و در این

مدت تمام تکنیک ها را به خوبي آموخته باشند و توانایی لازم برای دریافت کمربند قهوه ای را داشته باشند.

تمام تکنیکهای این آزمون اعم از تکنیک دست و پا به صورت جهشی می باشد که به شرح ذیل است:

((تکنیک ها به صورت چپ و راست اجرا می شود))

1.     فوت لفتینگ

2.     این اوت

3.     جابنگ

4.     ساید کیک

5.     فلی تنگ

6.     پوشینگ فرونتل

7.     هاف سیر کلر

8.     سیر کلر

9.     تراین گلر

10.سزرز  کیک

11.استورم

12.ساید کیک به صورت ضربدری

13.این اوت بای جامپینگ

14.جابنگ بای جامپینگ

15.آپرفرونتل

16.سیر کلر بای جامپینگ

17.باک ویرد بای جامپینگ

18.پلکینگ اوت بای فوت

19.دای رکت بای هاند

20.لیتینگ بای هاند

21.پلکینگ بای هاند

22.فیست سرفست

23.دار رکت ایل بو

24.باک ویرد ایل بو

25.سیر کلر فلی تنگ

26.سیر کلر پلکینگ اوت

27.دای رکت رید

28.بی هایند د فورآرم

29.هامر

30.دای رکت بای جامپینگ

31.لیتینگ بای جامپینگ

32.پلکینگ اوت بای جامپینگ

33.فیست سرفست بای جامپینگ

34.دای رکت ایل بو بای جامپینگ

35.باک ویردایل بو بای جامپینگ

36.سنجیدن قدرت

37.سنجیدن سرعت

38.سنجیدن دقت

39.مهارت در حرکت

40.نفس

41.تکنیک

42.مهارت دست ها

43.مهارت پاها

44.تحمل

45.مبارزه با دستکش بوکس در 3 راند 3 دقیقه ای و استراحت بین راند ها 1 دقیقه.

46.شنای بروی سیکن 100 مرتبه یک نفس

47.شنای شکم(دراز و نشست)500مرتبه یک نفس

48.باز شدن پاها

((هنرجو پس از پایان دوره آموزشی و در صورت قبولی موفق به احراز کمربند قهوه ای سبک کلورز کونگ فو

 می شود، از وقتی کمربند قهوه ای را بر کمر می بندد باید سخت فعالیت کند زیرا شش ماه فعالیت سخت

 وتمرینات منحصر به فردی را باید با موفقیت بگذراند و نیز دوره درس های علمی را که شش ماهه است

 به خوبی فرا گیرد تا خود را برای آزمون علمی و عملی کمربند مشکی دان یک آماده سازد)).

 

تکنیک های کمربند مشکی دان یک       ((کلورز کونگ فو))

کمربند مشکی دان یک ((کلورز کونگ فو))     Black    belt

پس از پایان دوره شش ماهه تمرینات و درس های علمی نوبت به آزمون کمربند مشکی دان یک کلورز کونگ فو

 می رسد.امید است با موفقیت این آزمون دو قسمتی را پشت سر بگذارید.

((تکنیک ها به صورت چپ و راست اجرا می شود))

1.     فوت لفتینگ

2.     این اوت

3.     جابنگ

4.     ساید کیک

5.     فلی تنگ

6.     پوشینگ فرونتل

7.     هاف سیر کلر

8.     سیر کلر

9.     تراین گلر

10.سزرز کیک

11.استورم

12.ساید کیک به صورت ضربدری

13.این اوت بای جامپینگ

14.جابنگ بای جامپینگ

15.آپرفرونتل

16.سیر کلر بای جامپینگ

17.باک ویرد بای جامپینگ

18.پلکینگ اوت بای فوت

19.دای رکت بای هاند

20.لیتنگ اوت بای هاند

21.پلکینگ اوت بای هاند

22.فیست سرفست

23.دای رکت ایل بو

24.باک ویرد ایل بو

25.سیر کلر فی تنگ

26.سیر کلر پلکینگ اوت

27.دای رکت رید

28.بی هایند د فور آرم

29.هامر

30.دای رکت بای جامپینگ

31.لیتینگ بای جامپینگ

32.پلکینگ بای جامپینگ

33.فیست سرفست

34.دای رکت ایل بو بای جامپینگ

35.باک ویرد ایل بو بای جامپینگ

36.سنجیدن قدرت

37.سنجیدن دقت

38.سنجیدن سرعت

39.نفس

40.تکنیک

41.مهارت دست ها

42.مهارت پاها

43.تحمل

44.ارنس

45.نانچیکو

46.تاکتیک در مبارزه

47.ترکیب تکنیک ها

48.دفاع کردن

49.جا خالی دادن

50.ضد حمله

51.فریب دادن

52.روانی کار کردن

53.مهارت در حرکت

54.قدرت بدنی

55.نفوذ در مبارزه

56.استفاده از مناطق حساس برای ضربه زدن

57.شنای بروي سیکن

58.شنای شکم(دراز و نشست)

59.باز شدن پاها

.4روش مبارزه که در هر روش سه راند مبارزه وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:   

A : مبارزه در روش اول فقط با استفاده از تکنیک های بوکس انجام می شود که 3 راند است :

راند اول:4 دقیقه

راند دوم:3 دقیقه

راند سوم:2دقیقه

استراحت بین راندها 1 دقیقه است.                        

        در صورت عدم موفقیت در این مبارزه هنرجو حذف می شود.

B :مبارزه در روش دوم

فقط با استفاده از تکنیکهای پای تکواندو انجام می شود که 3 راند است:

راند اول:3 دقیقه                 

راند دوم:2 دقیقه                

راند سوم:2 دقیقه               

استراحت بین راندها 1 دقیقه است               

در صورت عدم موفقیت در این مبارزه هنرجو از آزمون حذف می شود.

C :مبارزه در روش سوم به روش کلورز کونگ فومی باشد.

 یعنی با استفاده از تکنیک های دست و پا صورت می گیرد و در سه راند انجام می شود :

راند اول:3 دقیقه         

راند دوم:2 دقیقه         

راند سوم:2 دقیقه        

استراحت بین راندها 1 دقیقه است        

در صورت عدم موفقیت در این مبارزه همانند دو روش قبل هنرجو از آزمون حذف می شود و باید شش ماه دیگر در کمر بند قهوه ای فعالیت کند و برای دومین مرتبه در آزمون کمربند مشکی شرکت کند اگر در باردوم نیز موفق نشد، یا در کمربند قهوه ای می ماندیا باید از ادامه فعالیت کناره گیری کند

 

D :مبارزه در روش چهارم که آخرین مرحله برای گرفتن کمربند مشکی دان يك است

 آزمون دهنده باید با سه نفر در 3 راند مبارزه کند آن هم با استفاده از تکنیک های دست و پا تا در صورت قبولی موفق به اخذ کمربند مشکی شود.

راند اول:2 دقیقه         

راند دوم:2 دقیقه        

راند سوم:2 دقیقه         

 استراحت بین راندها 1 دقیقه است     

    در صورتی که هنرجو سه مبارزه قبلی را با موفقیت بگذارند موفقیت یا عدم موفقیت در این سه راند به شرح ذیل است:

در راند اول:در صورت شکست حذف، در صورت موفقیت و شکست به حریف قبولی با درجه 1(عالی)  

در راند دوم:در صورت شکستن حذف، در صورت موفقیت قبولی با درجه 2(خوب)

در راند سوم:در صورت شکست حذف، در صورت موفقیت قبولی با درجه 3(متوسط).

 هنرجوی سخت کوش و با اراده، در صورت قبولي در این آزمون عملی (اجرای تکنیک ها و مبارزات)

و آزمون علمی(درس های علمی پزشکی روانشناسی و ...)می تواند کمربند مشکی دان یک کلورز کونگ فو  را دریافت نماید آزمونی که باید از جان مایه بگذارد و تمام سعی و تلاش خویش را به کار گیرد. اخذ کمربند مشکی دان یک شروعی است برای راه یابی به رموز اساسی سبک کلورز کونگ فو برای  موفقیت در میادین رزمی و صحنه های زندگی.           

و اما چهاردان بعدی کمربند مشکی در سبک کلورز کونگ فو پس از دان یک کمربند مشکی هنرجو طی 4 ماه فعالیت در قسمت عملی و تکنیکی و نیز گذراندن  دوره تئوری و علمی مخصوص هر دان در صورت قبولی می تواند دان بعدی خود را در کمربند مشکی بگیرد.

دان در سبک کلورز کونگ فو به صورت خط قرمز برای کمربند مشکی

مشخص می شود