Google

ی

ی ی ی ی ی ی ی یی . Ԙ

ϐی
یی:
ی:
ی :

 

شرایط خاص در کلورز کونگ فو

ڐ Ș ی ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ی Ș ی.

و نیز برای ارتقاء سطح انضباطی سبک این شرایط بیان شده اند که نمایانگر احترام به ارزش های اخلاقی است.

1-افراد بی سواد در این سبک به مدارج عالی نخواهند رسید.

2-در صورت دوبار عدم قبولی هنرجو در آزمون کمربند مشکی به بالا فرد مورد نظر باید از امر مربیگری کناره گیری کند در صورت عدم اجرا فرد مذکور از سبک اخراج می گردد.

3-مشاهده هر گونه تخلف از مربیان ارشد و نماینده ها مدارک آن ها فاقد اعتبار اعلام می گردد و این خبر در یکی از روزنامه های آن شهر یا استان (که مربی یا نماینده مشغول فعالیت است)مندرج شده  و منتشر خواهد شد لذا در سبک کلورز کونگ فو همه باید مواظب اعمال خود باشند چه هنرجو چه مربیان این سبک.