Google

در اين سایت
در كل اينترنت

جهت ارتباط مستقیم با گراند ماستر دزفولی یا ارائه پیشنهاد و انتقاد می توانید توسط فرم ذیل با ما مکاتبه نمایید . با تشکر

نام و نام خانوادگی
ایمیل:
عنوان پیغام:
پیغام :

 

نمونه ای از اصطلاحات و معانی سبک کلورز کونگ فو

برای آشنایی بیشتر تعدادی از اصطلاحات اساسی سبک به همراه معانیشان را نام می بریم.

واژه انگلیسی

 

تلفظ واژه

واژه فارسی

founder فاندر

ابداعگرسبک

trainer ترینر مربی
agent   اگنت  نماینده
eldest   الدست ارشد
stronger kick استرونگر کیک   محکم بزن
begin بیگین شروع
Relax  تیک ارست راحت باش
Is enough   این آف   کافی است
fightingsituation  فایتینگ سچ وی شن وضعیت گارد
the defense د فینس  دفاع
left لفت چپ
right رایت    راست
kick by left کیک بای لفت با چپ بزن
kick by right کیک بای رایت با راست بزن
 on the face اون د فیس روی صورت
on the stomach اون د استومک     روی معده
on the thigh اون د ثای روی ران
on the Leg اون د لگ روی ساق