Google

ی

ی ی ی ی ی ی ی یی . Ԙ

ϐی
یی:
ی:
ی :

 

ی ʘی ی ی  Ș     

  برخی تکنیک های اساسی پا در سبک کلورز کونگ فو    

معنی واژه

تلفظ واژه

ردیف
کشیدن پا به سمت بالا   فوت لفتینگ 1
 ازداخل به خارج این اوت 2
 ازخارج به داخل  اوت این 3
ضربه با روی پا جابنگ  4
ضربه خفاش  فلی تنگ 5
ضربه از پهلو  ساید کیک 6
ضربه مستقیم پا پوشینگ فرونتل  7
چرخشی سیر کلر 8
نیمه چرخشی      هاف سیر کلر 9
ضربه اپرکات مانند با پا پلکینگ اوت بای فوت 10
  ضربه خلفی باک ویرد 11
ضربه اپرکات با زانو پلکینگ اوت بای نی 12
   ضربه از پهلو با جهش تراین گلر 13
ضربه قیچی سزرز کیک  14
  ضربه طوفان استورم   15

 

برخی تکنیک های اساسی دست در سبک کلورز کونگ فو

معنی واژه

تلفظ واژه

ردیف

 ضربه مستقیم دست دای رکت بای هاند  1
هوک  لیتینگ بای هاند  2
اپرکات  پلکینگ اوت بای هاند  3
پشت مشت  فست سرفس  4
ضربه آرنج مستقیم دای رکت ایل بو  5
ضربه آرنج خلفی باک ویرد ایل بو  6
هوک چرخشی سیر کلر فلی تنگ  7
  اپرکات چرخشی سیر کلر پلکینگ اوت  8
مستقیم پرسی دای رکت ری  9
 پشت ساعد بی هایند د فورآرم  10
چرخشی دست هامر  11

 

 تکنیک های درو کننده 

معنی واژه تلفظ واژه

ردیف

دروی چرخشی اسوی پنگ سیر کلر 1
دروی جانبی  اسوی پنگ ساید 2
دروی با روی پا  اسوی پنگ فلی 3
دروي قيچي اسوي پنگ سزرز    4