امارگیر سایت

 

 

 

سختی ها

سختی ها هرگز آسان نخواهند شد ، سختی ها همیشه پا برجا هستند و آسان نخواهند شد این شمایید که باید سختی ها

 ! را با جان و دل بخرید و از آنها عبور کنید تا به موفقیت برسید

شگفتیهای مغز انسان

مغز انسان شامل نرونهایی است که تعداد آنها به دهها میلیون می رسد. این نرونها در نواحی مجرای مغز که هر یک کار کردی تخصصی یافته دارند، انباشته شده اند. مغز از قسمت های متعددی ساخته شده و هشیاری از ارتباطات بین قسمت های مختلف مغز حاصل می شود. مخ بزرگترین بخش مغز است و حدود ۸/۷ وزن مغز را به خود اختصاص داده است. مخ شامل دو نیمکره است که از نظر شکل شبیه به هم هستند تا مدتها به نظر می رسید که این دو نیمکره از جهت ساماندهی و کارکرد یکسانند ولی با مطالعاتی که دانشمندان انجام داده اند. به این نتیجه رسیده اند که هرنیمکره ویژگی خاص خود را دارد

 

 

 WORLD  CLEVER,S   KUNG FU   MARTIAL  ARTS  ORGANIZATION

 

Diamond graphics

Join us

عضویت دائمی

در سازمان جهانی هنرهای رزمی کلورز کونگ فو

Join us

Free Membership

 

AT  WORLD  CLEVER,S   KUNG FU   MARTIAL  ARTS  ORGANIZATION

 

 

Eternal Membership

AT WORLD  CLEVER,S   KUNG FU   MARTIAL  ARTS  ORGANIZATION

عضویت یکساله رایگان

در سازمان جهانی هنرهای رزمی کلورز کونگ فو

ckf.2070@gmail.com

dizfulee@clevers-kungfu.com

09124514609 - 09194521594

 Powered by: Diamond Graphics      www.clevers-kungfu.com